CSKH HN
024.7307.8999
CSKH HCM
028.3868.0909

ThS.BS Trần Trung Kiên

BSCKI Lý Thị Mỹ Dung

PGS.TS.BS Vũ Đình Hùng

BSCKI Phan Vương Huy Đổng

ThS.BS Vũ Mạnh Hùng

ThS.Bs.Thầy thuốc ưu tú Trần Thị Phúc

ThS.BS Lưu Văn Duy

ThS.BS Lê Văn Diễn

ThS. BS Nguyễn Văn Hưng

ThS.BS Trần Quốc Khánh

BSCKII Nguyễn Thị Bảo

BSCKI Nguyễn Thị Lan Hương

Copyright ©2018 VietlifeClinic. All Rights Reserved