CSKH HN
024.730.8999
CSKH HCM
028 3868 0909

ThS.BS Lê Văn Diễn

ThS. BS Nguyễn Văn Hưng

ThS.BS Trần Quốc Khánh

BSCKII Nguyễn Thị Bảo

BSCKI Nguyễn Thị Lan Hương

Ths.BS Phạm Đăng Bảng

BSCKII. Nguyễn Thị Thu Nguyệt

BSCKII Lê Tuyết Anh

ThS.BS Nguyễn Thị Hoa

BSCKII. Nguyễn Thị Lan

BSCKI Lý Thị Mỹ Dung

BSCKII Thái Thị Hồng Ánh

Copyright ©2018 VietlifeClinic. All Rights Reserved

090.699.3330